Договір публічної оферти

1. Загальні положення

1.1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “СМАРТФІЛМ ГРУПП” в особі директора Сухецької Ольги Олександрівни, що діє на підставі Статуту (надалі за текстом - «Продавець») пропонує будь-якій юридичній особі укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин, далі за текстом - «Договір», і розміщує дану Публічну оферту (пропозицію) на інтернет-сайті Продавця http://smartfilm.dp.ua/ (надалі за текстом - «Інтернет-сайт»).

1.2. Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти електронний договір купівлі-продажу товарів, вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Продавця.

2. Визначення термінів

2.1. У даній оферті застосовуються нижченаведені терміни, визначення яких міститься у Законі України «Про електронну комерцію», а також в інших нормативно-правових актах:

- Електронна комерція – відносини, спрямовані на отримання прибутку, що виникають під час вчинення правочинів щодо набуття, зміни або припинення цивільних прав та обов’язків, здійснені дистанційно з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем, внаслідок чого в учасників таких відносин виникають права та обов’язки майнового характеру;

- Електронна торгівля – господарська діяльність у сфері електронної купівлі-продажу, реалізації товарів дистанційним способом покупцю шляхом вчинення електронних правочинів із використанням інформаційно-телекомунікаційних систем;

- Електронний договір – домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав і обов’язків та оформлена в електронному вигляді;

- Товар - пакувальні матеріали та обладнання;
- Інтернет-магазин - засіб для представлення або реалізації товару, роботи чи послуги шляхом вчинення електронного правочину;

- Електронний правочин – дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків, здійснена з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем;
- Продавець - компанія, яка реалізує товари, представлені на Інтернет-сайті.
- Покупець - юридична особа, що уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче.
- Замовлення - вибір окремих позицій з переліку товарів, зазначених Покупцем при розміщенні замовлення і проведенні оплати.

3. Предмет договору

3.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов'язується оплатити і прийняти Товар на умовах даного Договору.

Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, в тому числі:

- вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині;
- самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;
- оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;
- обробка, доставка й передача у власність замовлення Покупцеві на умовах цього Договору.

4. Порядок оформлення замовлення

4.1 Покупець самостійно оформлює Замовлення на Сайті, для чого додає обрані Товари до віртуального кошика й натискає кнопку «Оформити замовлення».
4.2 Покупець може оформити Замовлення на придбання та доставку Товару, який є в наявності і представлений на Сайті. Продавець встановлює мінімальну суму замовлення Товару та зазначає її при здійсненні замовлення Покупцем.
4.3. У випадку відсутності Товару на складі, Менеджер компанії зобов'язаний повідомити про це Покупця (у телефонному режимі, з використанням електронної пошти або іншим зручним способом).
4.4. У випадку відсутності необхідного Товару, Покупець має право замінити його Товаром аналогічної моделі, відмовитися від даного Товару, анулювати замовлення.

5. Порядок розрахунків

5.1 Ціна на Товар погоджується Сторонами та зазначається в національній валюті України і включає в себе всі передбачені українським законодавством податки.
5.2. Ціна Товару зазначається на Сайті. У разі неправильного зазначення ціни замовленого Товару, Продавець інформує про це Покупця для підтвердження Замовлення з відкоригованою ціною або анулювання Замовлення.
5.3. Ціна Товару на Сайті може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку. При цьому ціна на оплачений Покупцем Товар зміні не підлягає.
5.4. Оплата Товару здійснюється Покупцем згідно з умовами, вказаними на сторінці Інтернет-магазину: http://www.smartfilm.dp.ua/oplata-i-dostavka/

5.5. Продавець має право застосовувати систему знижок Товари. Види знижок, порядок і умови їх застосування, можуть бути змінені Продавцем в односторонньому порядку.

6. Умови доставки замовлення

6.1. Доставка товарів, придбаних в Інтернет-магазині, здійснюється до складів транспортних компаній, де і здійснюється видача замовлень.
6.2. Разом із замовленням Покупцеві надаються документи, передбачені діючим в Україні законодавством.

6.3. Вартість послуги транспортних компаній сплачує покупець

7. Права та обов'язки сторін:

7.1. Продавець має право:
- в односторонньому порядку припинити продаж Товару у разі порушення Покупцем умов цього Договору.

7.2. Покупець зобов'язаний:
- своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього Договору.

7.3. Покупець має право:
- оформити замовлення в Інтернет-магазині;
- оформити електронний договір;
- вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

8. Відповідальність сторін

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.

8.2. Продавець не несе відповідальності за:
- за зміст і правдивість інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення;
- за затримку і перебої в наданні Послуг (обробки замовлення та доставки товару), які відбуваються з причин, що не залежать від Продавця;

8.3. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об'єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними способами.

8.5. Сторони прикладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

9. Інші умови

9.1. Продавець залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору за умови попередньої публікації його на сайті http://www.smartfilm.dp.ua

9.2. Інтернет-магазин створений для інформування потенційних покупців про Товари Продавця й організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет.

9.3. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленні замовлення інформації. При цьому, при здійсненні акцепту (оформленні замовлення і подальшої оплати Товару) Покупець надає Продавцю згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, в розумінні ЗУ «Про захист персональних даних». Інформація, яку надає Покупець є конфіденційною. Продавець використовує інформацію про Покупця на умовах викладених на сторінці https://smartfilm.dp.ua/privacypolicy/

9.4. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти).

9.5. Фактичною датою електронного угоди між сторонами є дата прийняття умов, відповідно до ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію».

9.6. Використання ресурсу Інтернет-магазину для попереднього перегляду товару, а також для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.

10 Порядок повернення товару належної якості

10.1. Порядок Повернення товару в Інтернет-магазин проводиться згідно чинного законодавства України і детально викладений на сторінці: http://smartfilm.dp.ua/obmen-i-vozvrat/

11 Термін дії договору

11.1.Електронний договір вважається укладеним з моменту одержання особою яка направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції в порядку, визначеному частиною 6 статті 11 Закону України "Про електронну комерцію".

11.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фактичної доставки товару, шляхом повернення грошових коштів.

11.3. Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, в разі

невиконання однією із сторін умов цього Договору та у випадках передбачених чинним законодавством України.

11.4. Місцем укладення даного Договору є місцезнаходження Продавця: 49089, м. Дніпро, вул. Суворова, буд. 35, оф. 16.